Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 19-5-2022 vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Behandelvoorstel:
  het Limburgse AV IPO-leden (Statenlid Thewissen) geeft een terugkoppeling op (de bijzonderheden uit) de AV IPO 29-3-2022, waarna 1 termijn voor de commissie (1 minuut/fractie)

 4. Behandelvoorstel:
  halfjaarlijkse toelichting (15 minuten) door gedeputeerde van Toorenburg op de bijzonderheden (voor Limburg) uit het IPO-bestuur, waarbij met name ook zal worden ingegaan op de IPO-kaderbrief, de Voorjaarsnota 2022 IPO en BIJ12 en de wijzigingen in het belastinggebied i.v.m. vervallen motorrijtuigenbelasting en de rol daarbij voor PS, waarna( sonderende) bespreking in 1 termijn (2 minuut fractie/10 GS)

  De IPO-kaderbrief is door het IPO-bestuur aangeboden ter bespreking in de Staten. De kaderbrief is een gespreksnotitie die gebruikt kan worden om het gesprek in de eigen Provincie tussen GS en PS te voeren over de inzet van de samenwerkende provincies binnen de vereniging IPO.  Aan de Colleges van GS is gevraagd eventuele aandachtspunten van het gesprek met de eigen Staten mee te nemen naar het IPO-bestuur begin juni, daar worden de door de Colleges van GS ingebrachte punten gewogen en desgewenst uitgewerkt in de conceptbegroting 2023. De fracties kunnen hun input geven.
  GS heeft - om input vanuit de Staten te krijgen - een sonderende notitie opgesteld m.b.t. de Kaderbrief 2023. Aan de commissie wordt gevraagd te reageren op de volgende sonderende twee overwegingen/vragen:

  1.

  Bent u van mening dat de nieuwe bestuursperiode in 2023 de expliciete keuze moet worden gemaakt dat samenwerking tussen de provincies wordt gedreven vanuit de focus op de transities in het fysieke domein, zijnde wonen/bereikbaarheid, energie/klimaat, en natuur/stikstof en landbouw (landelijk gebied)? Ook wanneer dit een mogelijke verschuiving van de personele inzet en middelen ten gunste van de intensiveringen op beleidsopgaven die samenhangen met de transities ten koste van programma’s of activiteiten waar minder prioriteit of focus mee is gemoeid?
  2.
  Naar aanleiding van een extra stelpost van € 0,5 miljoen in 2023, het verkiezingsjaar: Moet er invulling worden gegeven aan de opgenomen stelpost van 0,5 miljoen. En zo ja, hoe? In de meerjarenraming IPO Den Haag 2023-2025 is mede naar aanleiding van een vraag uit één van de Staten in de jaarschijf 2023 een nog in te vullen stelpost van € 0,5 miljoen verwerkt vanuit het idee dat de vereniging minder kosten heeft in een provinciaal verkiezingsjaar. De betekenis van het verkiezingsjaar voor het uitgavenniveau van de vereniging is beperkt en richt zich op o.a. lagere vergaderkosten omdat er een paar maanden minder frequent BAC’s zullen zijn. De omvang van de kostendaling is zeker niet voldoende om deze stelpost in te vullen. Het IPO is van mening dat het verkiezingsjaar niet direct van betekenis is voor de intensiteit waarmee de belangen voor de samenwerkende provincies zullen worden blijven behartigt. Daarnaast concludeert het IPO dat als gevolg van de wisseling van commissies en IPO-bestuur er capaciteit vanuit de vereniging nodig zal zijn voor de transitie naar de nieuwe commissies en IPO-bestuur. Waardoor er in een verkiezingsjaar dus ook sprake zal zijn van extra kosten.

  Voorjaarsnota 2022 IPO en BIJ12:  deze stukken zijn bedoeld om de provincies te informeren over de voortgang van de begroting. Tijdens de IPO-bestuursvergadering van 14 april zijn door het bestuur enkele begrotingswijzigingen vastgesteld die tijdens de AV van dinsdag 28 juni ter goedkeuring voorliggen.

 5. Behandelvoorstel: de commissie wordt verzocht input te geven aan de vertegenwoordiging in de AV IPO (Statenlid Thewissen) op de agendapunten die op 28-6-2022 in de AV IPO aan de orde komen.

 6. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 7. In de commissie FEB van 11-3-2022 heeft de commissie verzocht om bij behandeling van de voortgangsrapportage ook uitgebreider te spreken over het LEF.

  Behandelvoorstel:
  starten met een ambtelijke presentatie van 10, max 15 minuten, waarna vragenronde voor de commissie, waarbij te betrekken de Voortgangsrapportage met de analyse van de Griffie. De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang. 2 minuten fracties/15 GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerden: Roest en Van Gaans-Gijbels.

  Toezeggingen

  Titel
  Bezien hoe informatie over bedrijven die lening LEF hebben afgesloten gedeeld kan worden
  Term revolverendheid in VGR LEF
 8. Het rapport ‘Waar voor ons geld’ betreft het jaarlijkse onderzoek dat in opdracht van GS, conform artikel 217a van de Provinciewet en artikel 5 van de provinciale verordening Doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg is aangeboden.
  Het rapport inclusief de bestuurlijke reactie op dit rapport van GS is behandeld in de Controlecommissie van 25-3-2022 (zie deelverslag). De Controlecommissie heeft daarbij besloten om het rapport voor een inhoudelijke behandeling aan de Statencommissie FEB aan te bieden.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling in 1 termijn, 2 min fracties/15 GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Roest.
  Max minuten: 30

 9. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 10. Aan de orde zijn de Brightlands Rapportage van GS en de analyse daarop van de Griffie.
  GS hebben op 22 maart 2022 de Brightlands Rapportage - basisrapportage in het kader van de RGP (kortweg: Brightlands Basisrapportage) aangeboden aan PS.
  De Griffie heeft deze Basisrapportage geanalyseerd in relatie tot de RGP 2020. Dit met als doel om de betreffende Statencommissie FEB te ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in (de voortgang van) de 4 Limburgse Campussen.
  De basisrapportage is een zelfstandig leesbaar document dat informatie bevat die grotendeels aansluit bij de RGP 2020. Met enkele aandachtspunten (en suggesties), zoals in de analyse aangegeven, biedt de basisrapportage een ijkpunt voor de komende voortgangsrapportages.

  Conform de RGP 2020 (artikel 6, derde lid) analyseert de Griffie de door GS opgestelde basisrapportage, door deze te toetsen aan de in artikel 5 van de RGP 2020 vermelde informatie elementen en legt de bevindingen sonderend voor aan de Statencommissie waar het project inhoudelijk gezien onder valt (in voorliggend geval is dit de Commissie FEB).

  Rol van de Statencommissie FEB:
  a. sonderend behandelen van (de analyse van) de Brightlands Basisrapportage, mede aan de hand van
  de in het sonderend stuk gestelde vragen en vervolgens;
  b. haar standpunt ten aanzien van de Brightlands Basisrapportage vastleggen in een
  Statenvoorstel.

  Verzoek aan de Statencommissie de navolgende vragen te beantwoorden
  1. Onderschrijft de commissie de beschreven analyse en kan deze met het standpunt van de
  commissie worden door vertaald in een Statenvoorstel?
  2. Wil de commissie aan PS voorstellen om de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands
  Smart Services Campus Heerlen, de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands
  Campus én Greenport Venlo aan te wijzen als Groot Project zoals bedoeld in de RGP2020,
  artikel 3, lid 4?
  3. Wil de commissie PS adviseren om GS toe te staan (mits in voldoende mate onderbouwd en
  beschreven) om op onderdelen af te wijken van de vereisten uit de RGP 2020, artikel 5?
  4. Wil de commissie aan PS voorstellen om de bestaande afzonderlijke voortgangsrapportages van
  de Brightland Chemelot Campus en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen en de
  jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo te laten
  vervallen?
  5. Wil de commissie aan PS voorstellen om de jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4
  Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo door de Griffie, te handhaven?
  6. Onderschrijft de commissie de door GS voorgestelde rapportagefrequentie voor
  voortgangsrapportages van 1x per jaar (voor 1 juli) met als peildatum 1 januari?

  Behandeling in 1 termijn waarbij de fracties reageren op de 6 sonderende vragen.  3 minuten per fractie/20 GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

  Toezeggingen

  Titel
  Jaarlijkse thematische sessie Brightlands Rapportage
 11. Greenport Venlo (B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo) is een project met een bijzondere status, maar geen Groot Project. PS hebben besloten om de vierde kwartaalrapportages c.q. jaarverslagen van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo te behandelen in de geest van de RGP.

  Behandelvoorstel:
  behandeling van kwartaalrapportage en analyse Griffie in 1 termijn. De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang. 2 minuten fracties/12 minuten GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 13. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.