Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 13-5-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Er hebben zich de volgende insprekers gemeld voor agendapunt 7.1, Statenvoorstel Toekomststrategie MAA:
  - de heer Bodson, eigenaar ASL Group (heeft zich afgemeld);
  - de heer Drenth, namens TEFAF;
  - de heer Van de Wiel, namens MECC Maastricht;
  - de heer Peters op persoonlijke titel;
  - de heer Sprangers namens Stichting Natuurlijk Geuldal;
  - mevrouw Darley, namens Sjoen en Stil Bemelen;
  - de heer Voncken, namens Burgers die zich inzetten voor hun regionale luchthaven;
  - de heer Van As, namens Air Cargo Netherlands (ACN);
  - de heer Gubbels op persoonlijke titel;
  - mevrouw Willems op persoonlijke titel;
  - de heer Hermanussen, namens de Natuur en Milieufederatie Limburg;
  - de heer Oostwegel, namens Oostwegel Collection;
  - de heer Kant, namens Denktank MAA;
  - de heer Van Schaik, namens Samco;
  - de heer Van der Steen op persoonlijke titel;
  - mevrouw Meelis, namens Fridays For Future Nederland
  - de heer Wesly, namens Xelat Groep;
  - de heer Huizinga op persoonlijke titel;
  - de heer Derksen, namens LWV;
  - de heer Wanten, namens de direct omwonenden;
  - mevrouw Rietjens op persoonlijke titel;
  - de heer van der Hijden op persoonlijke titel.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-5-2022, 12.00 uur doorgeven aan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 9-5-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 12-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 13-5-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 6-5-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. De afgelopen maanden is een intensief proces doorlopen met PS om de complexiteit van het MAA-dossier nader te duiden, toe te lichten en in samenhang te bezien. Op basis van de gevoerde dialogen heeft GS ervoor gekozen om niet met een voorkeursscenario te komen binnen de vier voorliggende toekomstscenario. PS dienen de toekomst van de luchthaven zelf te bepalen. Met de keuze van GS om alle opties en scenario's op tafel te leggen wordt richting gegeven om goed onderbouwde keuze-opties in kaart te brengen en voor te leggen aan PS. In lijn met deze richting is ook het ontwerpbesluit in het Statenvoorstel opgesteld. Onderdeel van het voorstel aan PS is het uiten van wensen en bedenkingen t.a.v. het verstrekken van een 30-jarige annuïtaire lening van 35.200.00,-- voor de renovatie van de start- en landingsbaan.

  Attentie: het is  aan PS om zich uit te spreken over de gewenste stemprocedure over het Statenvoorstel tijdens PS op 3-6-2022.  Dit dient nog besproken te worden in het Presidium en dat gebeurt na FEB van 13-5-2022.

  Voorafgaand aan de behandeling is het woord aan de insprekers.
  Behandeling in 2 termijnen. Eerste termijn 10 minuten per fractie / 60 voor GS. Tweede termijn 5 minuten per fractie/30 GS.
  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

  Voorstel aan Provinciale Staten
  1. Te kiezen voor het in het statenvoorstel en bijlagen uitgewerkte Scenario “Alternatieve
  gebiedsontwikkeling” inclusief bijbehorende financiële besluiten zoals beschreven in de
  financiële paragraaf van dit statenvoorstel en het college opdracht te geven dit scenario verder
  uit te werken, met dien verstande dat de keuze voor dit scenario betekent dat de volgende
  beslispunten in dit ontwerpbesluit komen te vervallen;

  2. Indien het onder beslispunt 1 gestelde geen meerderheid oplevert, te kiezen voor één van de
  in het statenvoorstel en bijlagen uitgewerkte (resterende) drie scenario’s inclusief bijbehorende
  financiële besluiten zoals beschreven in de financiële paragraaf van dit statenvoorstel en het
  college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken:
  a. Scenario “Groeiruimte benut”;
  b. Scenario “Omgevingsbewuste luchthaven”;
  c. Scenario “Innovatief en duurzaam vliegen”;

  3. Conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in
  artikel 15 lid 4 van de financiële verordening, de volgende wensen en bedenkingen te uiten ten
  aanzien van het verstrekken van een 30-jarige annuïtaire lening van € 35.200.000 voor de
  renovatie van de start- en landingsbaan:

  Bijlagen

 8. Behandeling in 1 termijn van VGR10, na herziening basisrapportage, project MAA, waarbij te betrekken de analyse van de Griffie.
  De inbreng dient uitsluitend de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen.1 termijn / 2 minuten per fractie / GS 10)

  Verantwoordelijk gedeputeerde: Satijn.

 9. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.